Zmień kontrast Zmień kontrast

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Deklaracja Dostępności

Dom Dziecka w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Dziecka w Oławie http://ddz-olawa.pl/.

Dane teleadresowe jednostki
Dom Dziecka w Oławie

Plac Zamkowy 17
55-200 Oława

telefon: 71-313-49-27

e-mail: ddz-olawa@data.pl

Status pod względem zgodności

Data publikacji strony internetowej: listopad 2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: marzec 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

materiały zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie

  • mapa strony
  • powiększanie liter na stronie
  • zmniejszanie liter na stronie
  • zmiana kontrastu
  • brak wersji dla słabowidzących

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki: Dom Dziecka w Oławie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Sikorska

telefon: 71-313-49-27

e-mail: ddz-olawa@data.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie (na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Dziecka w Oławie, Plac Zamkowy 17, 55-200 Oława

Przed budynkiem nie ma oznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym umieszczona jest tablica informacyjna.
Przy drzwiach głównych, po lewej stronie, jest zamocowany domofon.
Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla wózków.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma wydzielonych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Brak instalacji ułatwiających słyszenie (pętla indukcyjna, system FM, system IR).
Istnieje możliwość kontaktu z klientem na parterze oraz ewentualnie, w razie potrzeby, z wykwalifikowanym pracownikiem – specjalistą, po wcześniejszym umówieniu się.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi www.gov.pl.